Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP

Ngày 17 tháng 06 năm 2017
CHÍNH SÁCH MỚI
TIÊU ĐIỂM
PHÁT NGÔN NÓNG
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
MÔ HÌNH - KINH NGHIỆM
TRÁI KHOÁY
NHÌN RA THẾ GIỚI

CHÍNH SÁCH MỚI
Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 42/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 – 2020 theo những nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-TTg.
Thông tư nêu rõ nội dung chi và mức chi hỗ trợ hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật. Theo đó, tổ chức các hội thảo, hội nghị nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tập huấn bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật, trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm báo hiện đại và bồi dưỡng tài năng trẻ trong hoạt động nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; chi tổ chức trại sáng tác, thâm nhập thực tế nhằm sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật/báo chí hoặc trao đổi, tọa đàm, tiếp nhận thông tin, nâng cao nghiệp vụ: Nội dung chi và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (mức hỗ trợ thành viên tham gia không phân biệt đối tượng hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách).
Các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ kinh phí thì không được thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị nơi công tác.
Quy định về thời gian tổ chức hội thảo, tập huấn, đi thực tế sáng tác như sau: Thời gian tổ chức hội thảo không quá 3 ngày. Thời gian tổ chức tập huấn không quá 7 ngày. Thời gian tổ chức 01 đợt đi thực tế không quá 15 ngày.
Chi mua tư liệu, tài liệu cập nhật thông tin mới phục vụ hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật/báo chí, mua vật tư, thuê máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, đợt đi thực tế sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật/báo chí: Theo hợp đồng thực tế và các quy định của Luật Đấu thầu.
Công bố, quảng bá tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương; Công bố, quảng bá các tác phẩm báo chí ở Trung ương, địa phương: Theo hợp đồng thực tế và quy định hiện hành.
Các hoạt động hỗ trợ các tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng tác phẩm báo chí chất lượng cao của khu vực, phù hợp với tiêu chí hỗ trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ-TTg: Mức chi do Hội đồng xét duyệt hỗ trợ xem xét, quyết định căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được giao.
Chi hỗ trợ thành viên tham gia các lớp tập huấn: nội dung và mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.
Phương thức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 (Đối với hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật) và Điều 8 (Đối với hoạt động hỗ trợ báo chí) Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020.
Thông tư 42 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2017.
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công. Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.
Cụ thể, Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, mức phụ cấp, trợ cấp của một số đối tượng người có công như sau: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 diện thoát ly mức trợ cấp 1.583.000 đồng/tháng, phụ cấp 268.000/1 thâm niên; diện không thoát ly mức trợ cấp 2.688.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần 1.417.000 đồng/tháng.
Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 1.465.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần là 795.000 đồng/tháng.
Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.417.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 2.834.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, mức trợ cấp là 4.251.000 đồng/tháng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) là 1.417.000 đồng/tháng.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ như trên) được hưởng phụ cấp 1.188.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình là 1.417.000 đồng/tháng.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.188.000 đồng/tháng.
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được trợ cấp thương tật từ 955.000 đồng/tháng – 4.543.000 đồng/ tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
Thương binh loại B được trợ cấp thương tật từ 788.000 đồng/tháng đến 3.759.000 đồng/tháng tùy tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.
Quy định mới về hoa hồng đại lý bảo hiểm. Từ ngày 01/7/2017, quy định về tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ sẽ được áp dụng theo Thông tư số 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Thông tư số 50/2017/TT-BTC áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp tái bảo hiểm (gọi tắt là doanh nghiệp bảo hiểm), chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là chi nhánh nước ngoài), doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Quy định về hoa hồng đại lý bảo hiểm, Thông tư nêu rõ,  doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm sau khi đại lý bảo hiểm thực hiện một hoặc một số nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 85 Luật Kinh doanh bảo hiểm để mang lại dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.
Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói được tính bằng tổng số hoa hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói.
Thông tư cũng quy định về tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ.
Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm: Tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.
Trường hợp kết hợp các nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt: Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chủ động tính toán hoa hồng bảo hiểm trên cơ sở tổng số hoa hồng của các nghiệp vụ bảo hiểm riêng biệt hoặc theo nghiệp vụ bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm chính.
Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ là 20%.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017. Tại  Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/6/2017 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty phải coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tái cơ cấu nền kinh tế; bảo đảm tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi thúc đẩy phát triển.
Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hằng tháng.
Đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở: Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa, đầu tư, thương mại, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
Phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% với cơ cấu tín dụng hợp lý, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống. Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động nguồn vốn vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong dân để phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ quản lý các ngành sản xuất rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực theo từng tháng. Giao Tổng cục Thống kê báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực chủ yếu vào ngày 25 hằng tháng. Tăng cường theo dõi việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc.
Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính - ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thuế và phí. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu theo lộ trình phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát.
Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ: Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ. Khuyến khích thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị. Có giải pháp tổng thể, lâu dài về quy mô, cơ cấu sản xuất phù hợp với thị trường tiêu thụ, tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của nông sản.
Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa thủy điện, bảo đảm an toàn cho Nhân dân vùng hạ du và an toàn công trình; cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt, nhất là trong đợt cao điểm mùa hè.
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, nhất là dự án sân bay Long Thành, dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Kịp thời hoàn thiện các yêu cầu, điều kiện để Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.
Bộ Xây dựng theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản và có giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, ổn định; báo cáo Chính phủ về tình hình, giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương; có giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên để hạn chế tình trạng khai thác cát lòng sông.
Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn; đấu tranh phòng, chống “cát tặc”; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm du lịch; đồng thời chủ động đề xuất giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm học 2017 - 2018.
Kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, không để tái lấn chiếm: Các thành phố trực thuộc trung ương, đi đầu là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; chỉ đạo chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.
Bộ Công an phối hợp với bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; triển khai các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh mạng, tấn công mạng; tập trung ngăn chặn, xử lý tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, cát, sỏi lòng sông; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa cháy nổ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tập trung điều tra, làm rõ sự cố y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu cực, kiên quyết không để lợi ích nhóm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp.
Kết thúc thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ tại cảng Cái Mép - Thị Vải: Về thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ tại khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chính phủ thống nhất đến hết ngày 30/6/2017 kết thúc thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu bằng biện pháp áp dụng giá tối thiểu.
Kể từ ngày 1/7/2017, việc quản lý giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.
Để triển khai quản lý giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ, Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá dịch vụ tại cảng biển theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển thực hiện kê khai giá, niêm yết, công khai thông tin về giá; tiếp nhận kê khai giá dịch vụ tại cảng biển theo thẩm quyền quy định tại Luật giá và các văn bản hướng dẫn; nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hàng hải để tạo điều kiện cho thị trường cảng biển Việt Nam phát triển, cạnh tranh với các cảng trong khu vực; nghiên cứu, đánh giá, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý giá dịch vụ tại cảng biển cho phù hợp.
Miễn học phí mầm non 5 tuổi vùng đặc biệt khó khăn: Để bảo đảm mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018.
Chính phủ cũng đồng ý tiếp tục thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên cho đến hết ngày 31/12/2020.
Gia hạn miễn thị thực cho công dân 5 nước: Về miễn thị thực đơn phương cho công dân một số nước, Chính phủ thống nhất gia hạn 01 năm kể từ ngày 1/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018 việc miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa I-ta-li-a khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bộ ngành, địa phương thực hiện 707 TTHC mức độ 3,4. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.
Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017.
Cụ thể, Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, thể thao và  Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông vận tải thực hiện 56 thủ tục hành chính...
Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy định của pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử; xây dựng bộ công cụ phục vụ việc tích hợp ứng dụng chữ ký số với các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước.
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để bảo đảm tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT).
Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến...
Rút ngắn thời gian làm thủ tục về hóa đơn từ 12/6. Giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi sử dụng hóa đơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế khi bán hóa đơn… là những điểm mới trong Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ hôm 12/6.
Thông tư 37/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 về quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hướng giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi sử dụng hóa đơn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Để bảo đảm tính pháp lý cho tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn tự in, Thông tư 37/2017/TT-BTC đã đưa ra điểm mới liên quan đến văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in.
Theo đó, quy định về sự thay đổi điều kiện được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1/6/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.
Thời gian xử lý đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp được rút xuống từ 5 ngày làm việc còn 2 ngày. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.
Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.
Cũng giống như trường hợp xử lý đề nghị sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp, để tạo thuận lợi cho tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, thời hạn để cơ quan thuế có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in đối với tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp cũng được giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.
Do vậy, trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.
Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.
Nếu sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.
Nếu như tại Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC) Bộ Tài chính quy định, Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn thì tại Thông tư 37/2017/TT-BTC đã rút ngắn xuống còn 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.
Đồng thời, Thông tư 37/2017/TT-BTC không còn quy định nội dung “và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành”.
Thông tư cũng sung quy định “Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt”.
Ngoài ra khi cơ quan thuế nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không bảo đảm đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc (Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định là 3 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.
Tại Thông tư 39/2014/TT-BTC thì các lần mua hóa đơn sau, cơ quan thuế phải căn cứ vào tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh. Cụ thể, “Đối với các lần mua hóa đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó”.
Tuy nhiên, Thông tư 37/2017/TT-BTC đã bỏ 2 căn cứ trên và thay vào đó là chỉ căn cứ vào đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn. Theo đó, “đối với các lần mua hóa đơn sau, căn cứ đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày, số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó”.
Những điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC đã góp phần bảo đảm tính rõ ràng, chặt chẽ trong quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh, tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh về thủ tục, thời gian, chi phí trong thực hiện các quy định về hóa đơn bán hành hóa, cung ứng dịch vụ.
Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.
Chủ đề Đất đai gồm 1 đề mục đất đai. 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác là: An ninh quốc gia; bổ trợ tư pháp; công nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã; hành chính tư pháp; ngân hàng, tiền tệ; nông nghiệp, nông thôn; quốc phòng; tài chính; tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; thương mại, đầu tư, chứng khoán; tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; y tế, dược.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp chủ đề Đất đai và 35 đề mục vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển.
Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục; thực hiện rà soát, sớm xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế mà chưa có văn bản tuyên bố các văn bản này hết hiệu lực.
Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.
Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số nghị quyết của Chính phủ.
Nghị quyết trên sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13-6-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017.
Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính (trừ nội dung “thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc văn phòng HĐND và UBND cấp huyện”), cải cách công chức, công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cải cách chính sách tiền lương cho LLVT nhân dân; chủ trì việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện...
Bộ Tư pháp có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật...
Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách TTHC; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính Nhà nước; chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC; chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet....
Hỗ trợ xây dựng chợ nông lâm thủy sản. Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng chợ bán buôn, bán lẻ nông lâm thủy sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí.
Mức hỗ trợ được đề xuất như sau: Hỗ trợ 60% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị của dự án nhưng không quá 5 tỷ đồng.
Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì ngoài mức hỗ trợ theo quy định nêu trên dự án còn được hỗ trợ 70% chi phí và không quá 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục trên.
Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ nông thôn, dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn được hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 3 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho xây mới và 2 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên.
Hỗ trợ xử lý chất thải làng nghề, nông thôn: Doanh nghiệp có dự án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề, nông thôn được hỗ trợ 60% chi phí mua thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý, mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án.
Doanh nghiệp có dự án xây dựng bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông lâm thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền, công trình thủy lợi làm dịch vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo dự thảo Nghị định, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có 100 lao động trở lên làm việc thường xuyên tại nhà máy, được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người lao động với hỗ trợ là 2 triệu đồng/m2 xây dựng, nhà xây tối thiểu 3 tầng và diện tích sàn xây dựng tối thiểu 1000 m2. Phần vốn còn lại doanh nghiệp sử dụng quỹ công đoàn và các nguồn vốn pháp khác.
Trường hợp doanh nghiệp phối hợp với ban quản lý vườn quốc gia, khu rừng đặc dụng để chuyển các gia đình đang sinh sống tại vùng lõi các vườn quốc gia, khu rừng đặc dụng về làm việc và sinh sống tại địa bàn của doanh nghiệp thì được hỗ trợ 10 m2 cho một người trong gia đình di chuyển và mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/m2 và toàn bộ san ủi mặt bằng, giao thông, điện nước cho các gia đình này.
Khách hàng tài chính vi mô được vay tối đa 50 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
Theo quyết định này, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng tài chính vi mô không vượt quá 50 triệu đồng.
Về điều kiện cho vay, khách hàng tài chính vi mô phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự; việc
cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô được đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và/hoặc bảo lãnh của nhóm khách hàng tài chính vi mô; mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Hoạt động vốn của chương trình, dự án tài chính vi mô được thực hiện dưới các hình thức: Tiếp nhận vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của chính phủ, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô. đầu trang(

TIÊU ĐIỂM
Nhiều bệnh viện và Sở Y tế tỉnh, thành phố đã và đang rà soát lại quy trình và tăng cường kiểm tra việc vận hành chạy thận nhân tạo.
Theo Hội đồng chuyên môn, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bị tai biến, trong đó 8 người tử vong là do sự bất thường của nguồn nước RO sử dụng trong quá trình lọc máu chu kỳ. Rút kinh nghiệm từ vụ việc này, nhiều bệnh viện và Sở Y tế tỉnh, thành phố đã và đang rà soát lại quy trình và tăng cường kiểm tra việc vận hành chạy thận nhân tạo.
Vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã cho thấy một số lỗ hổng có thể dẫn đến mất an toàn cho bệnh nhân. Trong đó, nguồn nước dùng để lọc máu chu kỳ phải đảm bảo độ tinh khiết cao, nhưng việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Bệnh viện này lại phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị cung cấp thiết bị là Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn. Được biết, một ngày trước khi xảy ra vụ tai biến, Công ty Thiên Sơn đã thuê một đơn vị khác đến sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.
Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, từ vụ việc này cần giám sát năng lực người thực hiện bảo dưỡng các thiết bị y tế: “Thứ nhất, những người bảo dưỡng, bảo trì thiết bị y tế phải có chuyên môn nghiệp vụ. Thứ 2 là phải có tư cách pháp nhân, tức là người kỹ sư của bệnh viện hay đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng phải biết, phải có chứng chỉ hành nghề”.
Trong ngày 29/5 xảy ra tai biến đối với 18 bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, phòng Vật tư của Bệnh viện này đã không tiến hành kiểm nghiệm nước theo quy định, trước khi vận hành lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ lỗ hổng này, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu hơn 10 cơ sở y tế có chạy thận nhân tạo rà soát lại quy trình thực hiện, để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.
“Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các đơn vị này rà soát lại toàn bộ các quy trình, từ các thiết bị y tế phục vụ bệnh nhân, các vật tư tiêu hao, nguồn cung ở đâu, phải đảm bảo đúng quy định và rà soát các quy trình đã được ban hành và rà soát các cán bộ đã được đào tạo. Chúng tôi đã tổ chức hội nghị đối với các bệnh viện thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo (cả cơ sở công lập và tư nhân); đồng thời yêu cầu Bệnh viện Thận Hà Nội cùng các chuyên gia rà soát, xây dựng quy trình thống nhất trong ngành để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân” - ông Hiền nói.
Theo Bộ Y tế, từ năm 2014, Bộ đã ban hành hướng dẫn quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo và hướng dẫn Quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận. Về nguyên tắc, trang thiết bị y tế trong bệnh viện đều phải được kiểm chuẩn, bảo dưỡng. Tùy theo mức độ và chủng loại thiết bị, giám đốc bệnh viện sẽ quyết định việc phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiện việc sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị y tế. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 12/6) đầu trang(

PHÁT NGÔN NÓNG
Khách du lịch không sang Việt Nam để nằm ở khách sạn 5 – 6 sao
“Đẳng cấp của một điểm đến, một khu du lịch không hẳn là những cơ sở lưu trú, khách sạn 5-6 sao mà phải tìm được những nét thật độc đáo của điểm đến đó. Đến một mức nào đấy, khách du lịch không sang Việt Nam để nằm ở khách sạn 5-6 sao mà họ muốn tìm những thứ rất độc đáo không có ở nơi khác”. (Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn “Du lịch miền Trung-Tây Nguyên hướng tới đẳng cấp thương hiệu” trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam 2017)
Trong bụng mẹ đã “chạy” chỗ sinh đẻ, vi phạm pháp luật thậm chí “chạy” khỏi Tổ quốc
“Thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ đã "chạy" chỗ sinh đẻ, chập chững đi đã "chạy" trường, học phổ thông các cấp và đại học cũng phải chạy trường, chạy lớp, chạy điểm. Được tuyển dụng thì chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án và thậm chí chạy khỏi Tổ quốc...” (ĐBQH Đặng Thuần Phong (Đoàn Bến Tre) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại Quốc hội sáng 9/6) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Gần 10 năm qua, nỗ lực cải cách, hiện đại hóa ngành thuế đã được tiến hành qua các chương trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế (QLT) theo lộ trình được phê duyệt.
Tuy nhiên, thực tế là chỉ vài năm gần đây, lộ trình này mới thật sự “tăng tốc” khi ngành triển khai các phần mềm ứng dụng và xây dựng hạ tầng mạng truyền thông thống nhất. Đợt cao điểm quyết toán thuế kết thúc mới đây cho thấy, nếu không có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào phục vụ công tác QLT, thì khó tránh khỏi cảnh quá tải tại các cơ quan thuế, gây bức xúc cho doanh nghiệp và người dân.
Đợt quyết toán thuế thu nhập cá nhân vừa qua, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh mặc dù mở rộng đồng thời nhiều hình thức hỗ trợ nhưng lượng hồ sơ khai thuế tăng thêm gần 10 nghìn hồ sơ so năm 2016, số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân toàn thành phố tăng lên 32 nghìn hồ sơ, trung bình mỗi ngày, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nhận trực tiếp gần 2.000 hồ sơ. Nếu không có trợ giúp đắc lực của CNTT thì phải dừng cả bộ máy QLT để phục vụ công tác nhận hồ sơ quyết toán cũng không thể hoàn thành kịp tiến độ.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, một trong những hiệu quả thiết thực nhất mà CNTT đem lại trong cải cách hành chính là giúp bộ máy chuyển từ cơ chế hành chính “xin - cho” sang cơ chế hành chính “phục vụ”, có khả năng kiểm soát lãng phí, thất thoát và tham nhũng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để cải thiện môi trường đầu tư, không chỉ cải cách thủ tục hành chính thuế, mà cần một giải pháp mang tính tổng thể, có sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành.
Những cải cách này phải gắn kết một cách chặt chẽ giữa việc hoạch định chính sách với việc quản lý thuế tại các địa phương bằng tự động hóa. CNTT tham gia tích cực vào tất cả các nhiệm vụ của cải cách hành chính thuế, khiến cho các hoạt động QLT có tính liên kết, tự động hóa cao. Điều này thể hiện rất rõ trong ứng dụng QLT điện tử, đã khắc phục cơ bản những bất cập, sai sót về số liệu của thực hiện thủ công. Hệ thống nộp thuế điện tử của cơ quan thuế hiện được triển khai theo mô hình xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế, đạt tỷ lệ hơn 95,5% số doanh nghiệp đang hoạt động.
Để đẩy mạnh phát triển CNTT trong ngành thuế, cần tiếp tục lựa chọn các ứng dụng có chức năng QLT cần thiết để sửa đổi, nâng cấp trong giai đoạn chưa có hệ thống mới. Đồng thời, đầu tư xây dựng mới hệ thống ứng dụng CNTT có chức năng “hệ thống lõi” về QLT dạng sản phẩm có sẵn trên thị trường, đã được nhà cung cấp triển khai hiệu quả tại cơ quan thuế của một số quốc gia trên thế giới.
Ngành thuế hoàn toàn có thể kiểm chứng về tính năng, chất lượng sản phẩm phù hợp yêu cầu nghiệp vụ và kiến trúc hệ thống mới. Đây là giải pháp cốt lõi, bên cạnh những yêu cầu về tổ chức mô hình hệ thống CNTT nội ngành; phối hợp, kết nối trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài; tăng cường công tác theo dõi, giám sát. Ngoài ra, cần lưu ý đến các yếu tố bảo đảm thành công cho ứng dụng CNTT ngành thuế và quản lý rủi ro.
Trong đó, quyết tâm và cam kết của lãnh đạo các cấp; tổ chức xây dựng, khai thác hệ thống tối ưu; chuẩn hóa nghiệp vụ, các yếu tố về công nghệ kỹ thuật, tài chính, lựa chọn đối tác,… đóng vai trò quan trọng. Một khi đã xác định CNTT là phương thức thực hiện QLT ưu việt, mang tính cốt lõi, thì việc quan tâm đến phần lõi này một cách chu đáo và thận trọng chính là chìa khóa để giảm gánh nặng thủ tục hành chính trong công tác QLT hiện nay.
Tiếp nhận hơn 81.600 hồ sơ điện tử trong lĩnh vực nông nghiệp. Triển khai dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho DN và cá nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ NN&PTNT nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của Bộ được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục được thực hiện có hệ thống, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy định về kiểm tra chuyên ngành, phí, lệ phí, điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Về xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay, bước đầu Bộ NN&PTNT đã triển khai xây dựng, cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 2 đơn vị là Cục Bảo vệ thực vật và Cục Chăn nuôi. Đồng thời khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ, tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, tạo thuận lợi thương mại. Tính đến hết tháng 5/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt tổng số hơn 81.600 hồ sơ. Trong đó đã xử lý, giải quyết và cấp phép, Giấy chứng nhận điện tử hơn 72.400 hồ sơ, số còn lại đang tiếp tục xử lý.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay Bộ đã công bố chuẩn hóa 430 thủ tục hành chính (TTHC) gồm 274 TTHC cấp T.Ư, 125 TTHC cấp tỉnh, 25 TTHC cấp huyện và 6 TTHC cấp xã. Theo bà Kim Anh, để thực hiện tốt hơn các dịch vụ công, cần đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, tập trung vào các loại hình có thể xã hội hóa cao như y tế, một số ngành nghề đào tạo, xây dựng mô hình khuyến nông, phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm… Đặc biệt, chuyển một phần nội dung thu phí, lệ phí sang cơ chế giá dịch vụ.
Sở LĐTB&XH Hà Nội thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 đạt gần 40%. Từ ngày 1/4 đến cuối tháng 5/2017, Sở LĐTB&XH đã nhận được 519 hồ sơ (HS) được gửi đến qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên tổng số 1.344 HS được gửi đến bằng nhiều hình thức, đạt tỉ lệ 39%.
Chiều 8/6, Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội có buổi làm việc với Sở LĐTB&XH Hà Nội về thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/1/2017 của UBND TP. Trong đó, Sở LĐTB&XH Hà Nội được giao trách nhiệm cung cấp dịch vụ công mức 3 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (CGPLĐCNNN).
Theo đó, từ ngày 1/3/2017, Sở LĐTB&XH đã triển khai cung cấp dịch vụ công CGPLĐCNNN trực tuyến mức 3 bằng phần mềm do Công ty Nhật Cường xây dựng đến nay có 8 hồ sơ gửi qua đây. Trong quá trình sử dụng đã phát sinh một số vấn đề như tốc độ xử lý chậm, chức năng bổ sung hồ sơ, báo cáo chưa hoàn thiện, chưa thể kết nối với phần mềm của Bộ LĐTB&XH.  Từ ngày 1/4/2017, Sở LĐTB&XH sử dụng phần mềm do Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH xây dựng với nhiều tính năng: Ngoài dịch vụ công cấp giấy phép lao động, phần mềm còn cung cấp 4 dịch vụ công khác có liên quan.
Theo đó, đến cuối tháng 5/2017, đã có 452 HS được thực hiện qua phần mềm của Bộ LĐTB&XH. Tính chung cả 5 dịch vụ công, đã có 311 HS được gửi qua mạng/1.344 HS được gửi bằng nhiều hình thức, đạt 23,1%.
Song song với đó, Sở LĐTB&XH tiếp tục cung cấp dịch vụ công mức 3 bằng phần mềm do Sở xây dựng và triển khai từ năm 2014. Đó là đăng ký máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đăng ký nội dung lao động.
Đến tháng 5/2017, đã có 308/360 HS của dịch vụ công cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài được thực hiện qua phần mềm này. Như vậy, từ ngày ¼ đến nay, đã có 519 hồ sơ được gửi qua mạng trên tổng số 1344 HS được gửi bằng nhiều hình thức, đạt tỉ lệ 39%. Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Quốc Khánh cho biết, để nâng cao tỉ lệ HS gửi trực tuyến, trong thời gian tới Sở sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công mức 3, những lợi ích khi sử dụng dịch vụ này. Đặc biệt, tập trung tuyên tuyền cho đối tượng đích là DN cũng như hướng dẫn nộp HS qua mạng.
Sở LĐTB&XH đề xuất Sở TT&TT tiếp tục hỗ trợ triển khai các dịch vụ công mức độ 3 theo kế hoạch của TP năm 2017. Và, thực hiện phần mềm một cửa điện tử để đảm bảo thuận lợi cho công tác tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính.
Qua đây, Sở LĐTB&XH cũng kiến nghị Bộ LĐTB&XH xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá tình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua mạng, mở rộng một số chức năng của phần mềm theo đặc thù quản lý của TP và chức năng nhằm tạo thuận lợi hơn cho người thực hiện thủ tục hành chính.
Với 525 HS CGPLCNNN, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đặng Vũ Tuấn đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công mức độ 3 của Sở LĐTB&XH tương đối khả quan. Ông Tuấn đề nghị thời gian tới, Sở quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức, truyền thông qua báo chí và mạng xã hội về việc phổ cập để đạt kết quả cao hơn.
“Từ nay đến cuối năm 2017, Sở LĐTB&XH còn thực hiện 8 dịch vụ công mức độ 3 liên quan đến xã/phường, 10 dịch vụ công cấp quận, huyện và 22 dịch vụ cấp TP. Vì thế, rất cần Sở chuẩn bị về con người để thực hiện tốt nhiệm vụ”- ông Tuấn lưu ý.
Nghệ An: Tích cực cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân. Về điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, các thành viên dự họp thống nhất đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các cấp, các ngành khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của tỉnh, tranh thủ hỗ trợ của Trung ương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân.
Trên cơ sở điều hành của UBND tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tất cả các lĩnh vực có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: Lĩnh vực nông nghiệp thắng lợi toàn diện;
Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư có nhiều đổi mới, tích cực như: Gặp gỡ, tri ân các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017, Đón Tết Cổ truyền mừng Xuân Đinh Dậu 2017 cùng bạn bè quốc tế, Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Đinh Dậu 2017, Gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội...; xúc tiến, hợp tác đầu tư với các nước Thái Lan, Hàn Quốc...
Tính đến 16/5/2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 68 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.064,5 tỷ đồng; điều chỉnh cho 5 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 544,89 tỷ đồng.
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch dịch vụ được quan tâm đẩy mạnh. Tính đến ngày 16/5/2017, toàn tỉnh  có 1.001 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 65,98%. Thị xã Cửa Lò là đơn vị cấp huyện đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ có 100% trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Có có 111 học sinh giỏi quốc gia (tăng hơn năm học trước 5 em), 1 em đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á.
UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính với những giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Thành lập trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh; thành lập Trung tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trên cơ sở tổ chức lại bộ phận còn lại của Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 5.614 tỷ đồng, đạt  48,4% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016.  Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017 ước thực hiện 10.278 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán HĐND tỉnh giao.
Các đại biểu tham dự cuộc họp đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của UBND tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến xác đáng, bổ sung vào báo cáo để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng quán triệt đến các đồng chí Phó chủ tịch, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát ở cơ sở trên từng lĩnh vực cụ thể.
Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để tăng cường đôn đốc đẩy mạnh phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu hướng tới đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2017, tạo đà cho những năm tiếp theo để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.
Hà Nội: Cấp 120 căn cước công dân cho người cao tuổi tại cơ sở. Chiều 13-6, Đoàn Thanh niên CAH Thạch Thất (Hà Nội) đã phối hợp với Đội Quản lý hành chính tổ chức cấp căn cước công dân cho 120 đối tượng là người cao tuổi, người có công, thương bệnh binh tại UBND xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất.
Hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện ba giảm: Giảm hồ sơ, giấy tờ; Giảm thời gian đi lại của người dân và Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, CAH Thạch Thất đã triển khai các hoạt động có hiệu quả với những mô hình như “Ngày chủ nhật tình nguyện”... phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác cải cách hành chính.
Đồng thời, tạo chuyển biến, góp phần xây dựng tư thế tác phong của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp xúc với người dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.
Trong buổi làm việc, CBCS - CAH đã giải quyết thủ tục cấp mới, cấp lại căn cước công dân cho 120 trường hợp người già, người có công, thương bệnh binh... Và giải quyết các thủ tục về đăng ký sổ hộ khẩu, tư vấn cho người dân các giấy tờ và thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú. Điểm mới trong hoạt động cấp căn cước công dân lưu động lần này là CAH đã phối hợp với các cán bộ bộ phận Tư pháp của xã Cẩm Yên tư vấn tại chỗ cho người dân về pháp luật.
Đây là một trong những hoạt động được người dân tại xã Cẩm Yên đón nhận và ghi nhận, cụ Nguyễn Thị Tuyên chia sẻ: “Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, việc đi lại lên huyện để làm giấy tờ rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên tôi được cấp căn cước công dân, các chiến sỹ công an đến tận xã làm cho người già tôi cảm thấy rất phấn khởi. Mong rằng công an huyện sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như thể này để nhân dân được tiện lợi trong xử lý các thủ tục hành chính”.
Thượng úy Lê Đình Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên CAH cho biết: “Hoạt động “Ngày Chủ nhật tình nguyện” sẽ được CAH Thạch Thất triển khai mỗi tháng 2 lần tại các xã trong địa bàn huyện. Kết quả sẽ được trả lại người dân tại UBND xã. Như vậy, người dân sẽ rút ngắn thời gian đi lại rất nhiều so với trước đây.
Với tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ các CBCS - CAH sẽ tiếp tục xung kích tình nguyện, không ngại khó, ngại khổ đến tận nơi làm căn cước công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào các ngày thứ 7, chủ nhật ở CAH”.
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ này.
Thông tư này quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm việc tạo lập tài khoản; quy trình khai; tiếp nhận, xử lý thông tin khai và trả kết quả thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử; xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hệ thống dịch vụ công trực tuyến) là hệ thống giao dịch điện tử trên môi trường mạng để thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ dvctt.monre.gov.vn.
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến bao gồm: Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính; các cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo dự thảo, các giao dịch điện tử trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến gồm:
1- Khai, nhận và phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.
2- Tiếp nhận, trao đổi, chuyển thông tin, hồ sơ thủ tục hành chính tới hệ thống xử lý chuyên ngành.
3- Nhận kết quả xử lý từ các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, hệ thống xử lý chuyên ngành tới Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
4- Cung cấp tình trạng thực hiện, trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
5- Giao dịch qua dịch vụ giá trị gia tăng (tin nhắn, mạng xã hội…) trên cơ sở thỏa thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân thực hiện tạo lập tài khoản sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định sau: Tổ chức, cá nhân nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dvctt.monre.gov.vn. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông báo tài khoản truy nhập ban đầu qua hệ thống, thư điện tử hoặc tin nhắn trên điện thoại theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập Hệ thống.
Sau khi được cấp tài khoản, tổ chức, cá nhân truy nhập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, khai và gửi hồ sơ hành chính trực tuyến hoặc sửa đổi, bổ sung thông tin khai, hồ sơ hành chính trực tuyến.
Sau khi nhận được hồ sơ hành chính trực tuyến, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phản hồi tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung đầy đủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Sau khi nhận được hồ sơ hành chính trực tuyến đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính thực hiện xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và thông báo tình trạng, kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phương thức sau: 1- Qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; 2- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 3- Tại cơ quan cung cấp dịch vụ công theo quy định.
Đối với dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, việc trả kết quả thực hiện theo Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Bến Tre: Hoàn thành bước đầu xây dựng chính quyền điện tử. UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và VNPT Bến Tre triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử đã được thỏa thuận.
Theo Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) về Viễn thông và Công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2014 - 2020.
VNPT Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị trong tỉnh triển khai đưa vào hoạt động nhiều ứng dụng, dịch vụ CNTT đến các cơ quan trong toàn tỉnh nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh trong việc xây dựng chính quyền điện tử như: triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử, cổng thông tin điện tử, cổng tra cứu thông tin về quyền sử dụng đất, hệ thống thông tin ngành giáo dục, y tế…
Theo đó, 148/165 cơ sở y tế có khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế đã được triển khai phần mềm VNPT-HIS Việt Nam. 944.000 lượt người khám được thực hiện giải quyết hồ sơ điện tử. VNPT Bến Tre triển khai hiệu quả hệ thống mạng giáo dục Việt Nam (VnEdu) đến 337/365 trường, tổng số phụ huynh học sinh đăng ký sổ liên lạc điện tử hơn 41.000 sổ.
Trong lĩnh vực cải cách hành chính, VNPT đã triển khai thành công hệ thống một cửa điện tử (VNPT iGate) tại 15 sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 164 xã, phường, thị trấn, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử (VNPT iOffice) đã được triển khai đảm bảo liên thông 3 cấp tỉnh - huyện - xã.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao nỗ lực tiếp cận CNTT của các đơn vị, cũng như sự hỗ trợ liên tục, hiệu quả của VNPT Bến Tre. Đó là những nỗ lực giúp Bến Tre xây dựng thành công chính quyền điện tử trong thời gian tới.
"Mạng dịch vụ viễn thông và CNTT là yếu tố bắt buộc tiếp cận trong một xã hội phát triển. Điều này đã được Chính phủ chỉ rõ" - ông Phước nhấn mạnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước khẳng định, UBND tỉnh sẽ triển khai sử dụng phần mềm của VNPT vào hệ thống quản lý văn bản hành chính 4 cấp (chính phủ - tỉnh - huyện - xã) trong thời gian tới. Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và VNPT Bến Tre triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử đã  được thỏa thuận.
Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu khi đưa nội dung ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước, quản lý văn bản và điều hành điện tử, dịch vụ trực tuyến công… Mức độ sử dụng hiệu quả các phần mềm trên là tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính, thi đua khen thưởng cho các đơn vị. Khi sử dụng các phần mềm dịch vụ của VNPT Việt Nam, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu UBND tỉnh mở rộng hơn so với thỏa thuận và sử dụng phải chịu trách nhiệm trực tiếp với UBND tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phía VNPT Việt Nam không ngừng nâng cấp các hệ thống theo đề xuất của đơn vị sử dụng và đặc thù riêng của Bến Tre, cũng như hoàn thiện đúng với nội dung và lộ trình đã thỏa thuận với UBND tỉnh. đầu trang(

MÔ HÌNH - KINH NGHIỆM
Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện kỳ được lời di huấn của Bác Hồ. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn bày tỏ niềm vinh dự lớn lao cách đây 60 năm (15/6/1957), Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Những lời dạy bảo ân cần của Người không chỉ có ý nghĩa trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ mà còn là những định hướng lớn cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong suốt quá trình xây dựng, phát triển. Tỉnh nhà sẽ quyết tâm thực hiện kỳ được lời di huấn của Bác Hồ là “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Diễn văn nêu rõ, cách đây 60 năm, ngày 15/6/1957, Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, làm việc. Tại buổi nói chuyện với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh nhà, Bác đã biểu dương, động viên kịp thời về thành tích; nhắc nhở, phê bình về khuyết điểm; chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể cấp bách và chiến lược lâu dài.
Bác đánh giá cao những đóng góp của nhân dân Hà Tĩnh trong học tập, sản xuất, chiến đấu. Biểu dương sự tin tưởng vào Trung ương, vào Đảng, vào lực lượng của mình và Trung ương; những cố gắng trong sửa sai về cải cách ruộng đất; trong lãnh đạo nhân dân tăng gia sản xuất.
Nói về phát triển kinh tế, Bác nêu: “Các cô, các chú vì công tác, vì điều kiện, vì trình độ nên chưa nghiên cứu sâu Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bác chỉ nói một điểm rất đơn giản “Có thực mới vực được đạo” đó là duy vật, là gốc của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải cần cù, chịu khó, đắp đê chống lụt để bảo vệ dân cư và mùa màng.
Nói về mối quan hệ giữa quân với dân, Bác yêu cầu “Bộ đội phải giúp dân; vì nhân dân đói thì bộ đội không no. Bộ đội là con của nhân dân. Con thì phải giúp đỡ cha mẹ”.
Về xây dựng Đảng: Bác nhắc đi, nhắc lại nhiều lần về xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân. Đoàn kết là sức mạnh, chúng ta kém đoàn kết sẽ làm giảm lực lượng. Khuyết điểm ấy phải cố gắng sửa chữa cho kỳ được.
Nói về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, Bác khẳng định: Đảng ta là một Đảng tiên phong; vì vậy, phải tuân thủ tính kỷ luật trong Đảng. Nếu không giữ nghiêm kỷ luật sẽ giảm bớt lực lượng và khó hoàn thành nhiệm vụ… Dù Đảng giao việc gì khó mấy, cũng phải làm được. Nếu sợ khó, không thích làm hoặc chọn việc dễ là không có tinh thần trách nhiệm.
Bác nhắc nhở: Người cán bộ cách mạng phải có tinh thần độ lượng, thái độ khiêm tốn. Bác băn khoăn, ở Nghệ - Tĩnh một số cán bộ có đầu óc công thần, cho rằng “choa đây” là cách mạng, tổ chức ra Xô viết nên tự cao, tự đại.
Khi nói về phê bình, tự phê bình và thực hành dân chủ: Bác nhắc nhở có hiện tượng cấp trên, cấp dưới, trong Đảng và ngoài Đảng quan hệ chưa mật thiết. Khuyết điểm này là do cả hai bên. Cấp trên không dân chủ, xa rời quần chúng. Cấp dưới thiếu phê bình xây dựng. Dân chủ phải thực hiện từ trên xuống. Muốn đoàn kết, lực lượng mạnh, phải có phê bình, tự phê bình.
Lần về thăm Hà Tĩnh của Bác đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà; làm tăng thêm niềm tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ. Những lời dạy bảo ân cần của Bác không chỉ có ý nghĩa trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ mà còn là những định hướng lớn cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.
Khắc ghi những lời dạy của Bác, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; luôn chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng.
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam; thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Hà Tĩnh vừa là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, vừa là hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam. Những phong trào, như: “Sóng Duyên hải”, “Gió đại phong”, “Cờ ba nhất”, “Hai tốt”, “Ba cải tiến”, “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”… đã thúc giục lớp lớp những người con ưu tú Hà Tĩnh có mặt trên các chiến trường; kề vai, sát cánh cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện trọn vẹn khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ.
Những địa danh như Ngã ba Đồng Lộc, Sông Phủ - Núi Nài, Khe Giao, Linh Cảm, Đèo Ngang,… đã đi vào lịch sử, mãi mãi là niềm tự hào của quân và dân Hà Tĩnh; đã trở thành lẽ sống cao đẹp, là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc trường chinh chống giặc giữ nước.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, từ năm 1960 đến 1975, Hà Tĩnh đã có gần 45 vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia dân công hỏa tuyến và lực lượng thanh niên xung phong. Trong số đó đã có hơn 13 ngàn người con anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tất cả các huyện, thị xã lúc bấy giờ và tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trên 1.900 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; cùng nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng các danh hiệu cao quý.
Đất nước thống nhất, năm 1976 tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất, Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố tổ chức Đảng, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước.
Thực hiện những lời căn dặn của Bác Hồ về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giao thông, thủy lợi, nhiều công trình trong giai đoạn này được triển khai. Biểu tượng của tinh thần lao động sáng tạo, của sức mạnh tuổi trẻ, của bản sắc, cốt cách văn hóa, con người xứ Nghệ, rõ nét nhất là công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ.
Sau 15 năm hợp nhất, mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng do địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng thấp kém nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh Nghệ Tĩnh gặp rất nhiều trở ngại. Thể theo tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương tái lập.
Sau khi tái lập, Hà Tĩnh bộn bề trong gian khó. Đảng bộ tỉnh đã kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp sớm ổn định tổ chức bộ máy; dồn sức làm giao thông, thủy lợi, xây dựng trường học, trạm xá; xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, địa bàn, nhất là về phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác tư tưởng, lý luận; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
Những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp. Chỉ trong thời gian ngắn, có hơn 11 ngàn hộ nghèo, hộ khó khăn được làm nhà ở; lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Đến năm 2005, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 450 tỷ đồng, gấp hơn năm lần so với năm 2000. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được củng cố.
Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường đoàn kết toàn dân… tập trung mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về công nghiệp… phấn đấu đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh có công nghiệp - dịch vụ phát triển… Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển. Nhiều dự án lớn ở Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được triển khai, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Năm 2015, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 35,6% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Các chỉ số cải cách hành chính; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được cải thiện. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn luôn thuộc tốp đầu của cả nước. Nhiều năm liền tỉnh Hà Tĩnh đều có học sinh đạt huy chương các loại trong các cuộc thi quốc tế và khu vực. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ.
Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Ca trù được công nhận là di sản phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Mộc bản trường học Phúc Giang được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới, Khu vực Châu Á - Thái Bình dương.
Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm đương tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; củng cố niềm tin trong nhân dân.
Thị xã Hà Tĩnh - nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, 60 năm qua đã không ngừng vươn lên. Từ một đơn vị hành chính chỉ có 2 phường, với diện tích 30 km2, dân số 5,8 vạn người; đến năm 2006, được công nhận đạt đô thị loại 3; năm 2007 được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh. Đến nay, thành phố Hà Tĩnh có 16 phường, xã, diện tích gần 60km2, dân số trên 12 vạn người.
Kế thừa những thành quả đạt được, Thành phố Hà Tĩnh đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí để đạt đô thị loại 2 vào năm 2018 theo hướng văn minh, hiện đại.
Về với thành phố Hà Tĩnh hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay toàn diện; kết cấu hạ tầng đô thị khang trang; các khu đô thị mới được mở rộng. Kinh tế tăng trưởng cao, chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Thành phố Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, sự nỗ lực, phấn đấu của hệ thống chính trị các cấp và sự năng động, sáng tạo của con người Thành Sen. Đồng thời với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự động viên, chia sẻ của các tỉnh, thành phố trong hiệp hội đô thị Việt Nam và các thành phố nước bạn Lào, Thái Lan, tin tưởng rằng mục tiêu đặt ra cho Thành phố sẽ sớm trở thành hiện thực.
Năm 2016, toàn tỉnh đang trên đà phát triển thì sự cố môi trường biển xảy ra, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự. Khi các khó khăn đang tập trung khắc phục thì vào những tháng cuối năm, nhân dân Hà Tĩnh lại phải oằn mình phòng chống thiên tai, lũ lụt. Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng với bản lĩnh cách mạng, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã học tập lời dạy của Người, phát huy dân chủ, tự phê bình, phê bình, tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất; tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự.
Đặc biệt, trong bối cảnh sự cố môi trường biển vừa xảy ra, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã trở thành ngày hội của toàn dân, với 99,72% cử tri đi bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật và kết quả cao; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng những lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; về mở rộng phê bình, tự phê bình; về giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục khắc sâu những lời dạy của Bác; “nói đi đôi với làm”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Tự hào với những thành tích, kết quả đạt được, nhưng chúng ta cũng tự thấy rằng, vẫn còn những việc chưa làm thỏa lòng Bác: Kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa bền vững; mô hình tăng trưởng chủ yếu còn theo chiều rộng; cơ cấu lao động chuyển dịch chậm; các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao phát triển chưa mạnh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống nhân dân một số vùng còn khó khăn; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có mặt chưa thực chất; một số cán bộ, công chức chưa thật sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm trước nhân dân.
Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nhận diện sát đúng tình hình, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chăm lo công tác xây dựng Đảng vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu theo Quy định 55 của Bộ Chính trị.
Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.
Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, tiếp tục rà soát, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng mới, triển khai các quy hoạch và quản lý tốt các quy hoạch.
Tập trung thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tích cực. Đa dạng hóa huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh theo hướng hiện đại.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý môi trường, tài nguyên, đầu tư xây dựng cơ bản...; gắn chặt các nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.
Tập trung cao, đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, ổn định đời sống của người dân vùng ảnh hưởng do sự cố môi trường biển và mất mùa vừa qua.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Phát triển con người toàn diện về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc, thấm đẫm tinh thần dân tộc và truyền thống văn hóa quê hương. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội.
Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và giữ vững ổn định trên địa bàn. Giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; xử lý dứt điểm tồn đọng tại các địa phương, đơn vị. Tiếp tục mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại, nhất là đối với các tỉnh, thành phố của nước bạn Lào, Thái Lan.
Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh đúng vào ngày này cách đây 69 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Trong giờ phút thiêng liêng này, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh một lần nữa thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Chúng ta nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục kiên định bản lĩnh chính trị; nâng cao đạo đức cách mạng; đoàn kết một lòng; vượt qua khó khăn, thách thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm thực hiện kỳ được lời di huấn của Bác “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phú Yên - Cơ hội phát triển đô thị gắn liền với khu kinh tế. Từ TP. Tuy Hòa, Phú Yên đang tập trung phát triển đô thị theo hướng mở rộng không gian về phía Nam, nơi có Sân bay Tuy Hòa, Khu kinh tế Nam Phú Yên, cảng biển Vũng Rô.
Bước ngoặt cho chiến lược đô thị hướng Nam của Phú Yên gắn với khu kinh tế được hiện thực hóa từ năm 2011, khi cây cầu Hùng Vương được hoàn tất, nối TP. Tuy Hòa với Khu kinh tế Nam Phú Yên, đánh thức vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa.
Cầu Hùng Vương cũng nối dài tuyến đường ven biển từ TP. Tuy Hòa đến cảng nước sâu Vũng Rô - nơi sẽ có nhà máy lọc dầu, dấu ấn của công nghiệp hóa, hiện đại hiện diện tại Phú Yên.
Để chạy đà cho việc phủ sóng các đô thị vệ tinh trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, cuối năm 2016, Dự án Khu đô thị mới Nam Tuy Hòa giai đoạn 1 với vốn đầu tư gần 320 tỉ đồng đã xây dựng xong giai đoạn 1 và đang chuẩn bị phát triển giai đoạn 2.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về góc độ quản lý đô thị, TP. Tuy Hòa đang phát triển trong không gian mở đa hướng, quỹ đất còn rất dồi dào. Quy hoạch đô thị gắn với khu kinh tế đảm bảo tính khoa học nhằm phát huy tối đa không gian mở đa hướng, hài hòa, văn minh, thân thiện với thiên nhiên, đảm bảo môi trường trong lành…
Trong khi đó, chủ trương của Tỉnh ủy Phú Yên về quy hoạch không gian đô thị, hướng phát triển mang tính đột phá theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 là đầu tư phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên gắn với Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại đây, Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô sẽ trở thành động lực thu hút đầu tư, lấp đầy các khu chức năng trong khu kinh tế như Khu công nghiệp Hòa Tâm, các khu công nghiệp đa ngành; khu phi thuế quan, khu công nghệ cao...
Các ngành công nghiệp sau lọc dầu và các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ được chú trọng phát triển nơi đây. Xây dựng tiểu khu kinh tế Đông Bắc Sông Cầu gắn với Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định). Trong đó, đặc biệt khuyến khích đầu tư phát triển vào các ngành kinh tế trọng điểm mà tỉnh có lợi thế như hóa dầu, đầu tư kết cấu hạ tầng và đô thị, hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các nhà máy chế biến thủy sản, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, nhà máy xử lý nước thải, rác thải...
“Phú Yên tiếp tục khuyến khích thu hút đầu tư các dự án đầu tư phát triển du lịch dịch vụ cao cấp, nhằm khai thác tốt tiềm năng và lợi thế phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Đặc biệt, liên kết với TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để hình thành, khai thác có hiệu quả các tour du lịch; xây dựng tuyến du lịch quốc gia như tuyến Vịnh Xuân Đài - Cù lao Mái Nhà - Gành Đá Đĩa”- định hướng cũng nêu rõ.
Để hình thành những đô thị gắn với khu kinh tế, yếu tố quan trọng vẫn là quy mô các dự án đầu tư, số lượng dự án đầu tư, tiện ích trong các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn với quy mô dân số và thu nhập bình quân đầu người. Đồng thời, mắt xích quan trọng là kết nối thông qua những trục giao thông xương sống.
Điều đó được thể hiện rõ trong Quyết định 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên, trong đó có mục tiêu hình thành Khu đô thị Nam Tuy Hòa nằm phía Bắc sân bay Tuy Hòa giáp sông Đà Rằng; Khu đô thị Hòa Vinh dọc theo quốc lộ 1A từ quốc lộ 29 đến sông Bàn Thạch.
Quy hoạch cũng nêu rõ, dọc ven biển là các khu du lịch hỗn hợp kết hợp với khu đô thị dịch vụ công nghiệp và khu dân cư hiện trạng cải tạo kết hợp mới (các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Trung); khu phi thuế quan bố trí tại Hòa Hiệp Nam, các khu công nghiệp bố trí từ Hòa Xuân Nam, Hòa Tâm đến Vũng Rô liền kề với khu vực cảng Bãi Gốc và Vũng Rô; khu dân cư làng xóm hiện trạng cải tạo kết hợp với vùng sinh thái nông nghiệp ven sông Đà Rằng và sông Bàn Thạch.
Quyết định cũng dự báo, dân số đến năm 2025 đạt khoảng 185.000 người. Trong đó, dân số đô thị là 175.000 người.
Từ những chỉ tiêu về dân số, các dự án dự kiến kêu gọi đầu tư, dự báo đến 2025, nhu cầu sử dụng đất xây dựng tại khu kinh tế sẽ đạt khoảng 11.548 ha, riêng các khu đô thị và dân cư khoảng 4.065 ha.
Những cơ hội về thu hút đầu tư và kêu gọi các nhà đầu tư đến Phú Yên tham gia đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị đang dần trở nên thuận lợi hơn khi năm 2017, hầm đường bộ Đèo Cả và Đèo Cổ Mã sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp cho đường bộ qua hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa được thông thương.
Cùng đó, Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô, Dự án du lịch Vũng Rô Bay sẽ được khởi công xây dựng, đưa Vũng Rô phát triển lên tầm cao mới, thêm nhiều cơ hội phát triển cho Phú Yên nói riêng và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt cho rằng, bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao và bền vững để thu hẹp dần khoảng cách giữa Phú Yên với các địa phương trong vùng và cả nước, xây dựng nơi đây thành một cửa ngõ mới ra hướng Đông cho vùng Tây Nguyên thì Phú Yên phải phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn trong khu vực và cả nước. Đồng thời, xây dựng đô thị Tuy Hòa hiện đại, khang trang và thông minh gắn với khu kinh tế Nam Phú Yên và các đô thị công nghiệp vệ tinh khác. đầu trang(

TRÁI KHOÁY
Theo kết quả khảo sát mới đây, rất nhiều quỹ đất công trên địa bàn TP.HCM cho các doanh nghiệp thuê bị sử dụng lãng phí, nhiều nơi bỏ hoang, không sử dụng đúng mục đích. Thậm chí có trường hợp giao hàng ngàn ha đất nhưng khi kiểm tra chỉ còn lại vài trăm ha.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP.HCM, hiện thành phố có 746 khu đất chưa có pháp lý để sử dụng đất và được giao cho các cơ quan nhà nước quản lý.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP quản lý 110 khu đất; công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận, huyện quản lý 636 khu đất. Ngoài ra, thành phố còn có 224 khu đất công do các đơn vị sử dụng đất khác đang quản lý sử dụng, cũng chưa có pháp lý sử dụng đất.
Trong số đất công này, nhiều khu đang bị sử dụng sai mục đích hoặc bỏ hoang gây lãng phí. Thậm chí, có những nơi doanh nghiệp đã tự ý “cắt” đất giao cho cán bộ, công chức. Nhiều nơi bị người dân chiếm giữ đất trái phép.
Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp hết hạn thuê đất hoặc sử dụng không đúng mục đích bị thu hồi đất nhưng đa số không thực thi quyết định thu hồi nên công tác thu hồi đất công bị kéo dài nhiều năm khiến chây ỳ, đùn đẩy trách nhiệm mà không hợp tác. Đơn cử như khu đất có diện tích 1.700m2 nằm trên mặt tiền đường Phạm Văn Đồng (quận 3) do Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV quản lý. Khu đất này đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Hay khu đất rộng hơn 2.000m2 nằm ở địa chỉ 360 Xa lộ Hà Nội (quận 9). Khu đất này được giao cho Công ty Colas thuê để làm nhà xưởng, địa điểm kinh doanh nhưng khi đến thời hạn phải trả đất, doanh nghiệp này tự ý cho một doanh nghiệp khác thuê lại. Tương tự, khu đất của Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) trên sổ sách quản lý có diện tích khoảng 6.600 ha, thế nhưng qua kiểm kê, hiện tại khu đất chỉ còn 550 ha…
Đáng chú ý, trong năm 2016, TP.HCM đã lập thủ tục đấu giá, thu hồi 108 khu đất, với tổng diện tích hơn 213 ha nhưng đến nay mới thu hồi và tiếp nhận được 88 khu đất với diện tích hơn 204 ha, còn 21 khu đất với diện tích hơn 8,2 ha đang xử lý thu hồi để đem đấu giá, làm quỹ đất đối ứng cho các dự án hợp tác công-tư.
Cũng trong năm này, Sở TN-MT đã 3 lần phát công văn đề nghị UBND 24 quận huyện thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo rà soát. Đến nay, cơ quan này nhận được báo cáo của 21 quận huyện, còn quận 1, huyện Bình Chánh và Cần Giờ chưa có báo cáo cụ thể.
Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân TP.HCM trong một lần đi giám sát đất công đã nêu lên một sự thật đáng quan tâm là “Nguồn đất công hạn hữu lắm rồi, chứ không còn dồi dào nữa. Các hình thức đầu tư đổi nguồn lực từ đất hiện nay khó khăn, các khu đất có vị trí đắc địa đã sử dụng gần hết cho các đối tác để phát triển TP. Do đó, từng quận huyện, sở chuyên ngành phải tham mưu cho lãnh đạo thành phố khai thác hết tiềm năng, nguồn lực này để phục vụ cho sự phát triển của thành phố”.
Bài học cho TP HCM là hơn mười lăm năm trước, đường Nguyễn Hữu Thọ nối đại lộ Nguyễn Văn Linh đến Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, dài 7,5km được giải tỏa rộng ra 210m hai bên trên suốt tuyến đường. Tổng diện tích đất mở rộng thêm là 68,7ha. Từ quỹ đất này, cơ quan chức năng chỉ tổ chức đấu giá 48,7ha, tổng số tiền thu được 466 tỷ đồng.
Gần đây nhất là việc tổ chức bán đấu giá khu đất vàng 23 Lê Duẩn, quận 1 đã thu về cho ngân sách nhà nước số tiền khổng lồ. Phiên đấu giá khu đất vuông vắn 55 x 55m với mức khởi điểm 558 tỷ đồng đã thu hút 13 doanh nghiệp tham gia. Sau 16 vòng đấu, khu đất đã tìm ra chủ nhân với số tiền kỷ lục thu được 1.430 tỷ đồng.
Mới đây HOREA cũng có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất; sửa đổi Luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất để đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khắc phục hiện tượng đấu giá, đấu thầu có dấu hiệu có chân gỗ, quân xanh, quân đỏ”. (Người Đồng Hành 13/6) đầu trang(
Đoạn đường 2km trị giá gần 10 tỉ đồng loang lổ những vết trám vá vội vã. Thế nhưng, nếu trên mặt đường rỗ chằng chịt ấy còn sót lại bất kỳ lỗ trống nào, đừng ngại, hãy mạnh dạn đưa ngón tay xuống dưới lớp bê tông mỏng để cảm nhận những lớp cát rời rạc…
Nhận được thông tin từ người dân sống tại các xã Lãng Ngâm, Đại Bái (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh những nghi ngại về chất lượng của tỉnh lộ 284 đoạn Lãng Ngâm - Đại Bái, những ngày đầu tháng 6.2017, nhóm PV Báo Lao Động đã có mặt tại địa phương để mục sở thị những bất cập.
Theo tìm hiểu, dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 284 đoạn Lãng Ngâm - Đại Bái do Ban quản lý dự án xây dựng giao thông tỉnh Bắc Ninh là chủ đầu tư. Đường có chiều dài khoảng 2km, kinh phí dự toán 8,6 tỉ đồng, quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III, 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60-80km/h…
Thoạt nhìn, tỉnh lộ 284 đoạn Lãng Ngâm - Đại Bái hiện ra là một con đường bê tông rộng rãi, chắc chắn. Tuy nhiên, quan sát kỹ, nhóm PV phát hiện rải rác trên mặt đường bê tông màu trắng bạc có những lỗ thủng từ nhỏ đến to bằng bàn tay người lớn mới được trám lại bằng hỗn hợp xi-cát nên có màu sậm hơn.
Dưới nắng hè đổ lửa, dẫn PV đi "mục sở thị" sự thảm hại của quãng đường tiền tỉ, một người dân địa phương là bà N.T.B bức xúc: “Đường kiểu này chả mấy mà tan... Trước đây, họ (nhà thầu) trám mấy cái lỗ bằng nhựa đường, sau dân có ý kiến thì mới cho người trám lại bằng xi măng. Trám đến đâu họ lấy vỏ bao rải lên trên đến đấy. Đến khi khô thì cho người lặng lẽ đi thu vỏ bao lại, coi như chưa có gì…”.
Theo quan sát của PV, mặc dù mới được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017 nhưng phần lớn lớp xi măng trên bề mặt đã bị rửa trôi hoàn toàn, lộ ra chi chít những viên sỏi lỗ chỗ. Tại khu vực khe co giãn giữa các tấm bê tông, nhựa đường được chèn vào cẩu thả, chạy xiên xẹo theo những vết cắt dọc ngang nham nhở.
Để kiểm chứng những nghi ngại mà người dân phản ánh, nhóm PV đã nhờ một người dân địa phương sử dụng ngón tay hoăc tua-nơ-vít tác động nhẹ vào một vài lỗ rỗng ở các vị trí khác nhau còn sót lại trên mặt đường.
Dưới tác động của một lực không lớn, lớp áo bê tông dễ dàng vỡ ra để lộ phía dưới hoàn toàn là cát sỏi màu vàng nhạt, và không có sự kết dính. Tệ hại hơn khi dùng ngón tay cũng có thể dễ dàng móc lên được rất nhiều cát phía dưới.
Người dân địa phương cũng phản ánh, càng về cuối thì chất lượng công trình lại càng tệ hại, công nhân càng thi công ẩu, đặc biệt là đoạn đường tiếp giáp với trung tâm xã Đại Bái. Tại khu vực này, đường liên tục sụt lún gây nguy hiểm khiến người dân phải tự bỏ tiền ra cải tạo. Tuy nhiên, có thể do nền đất không được lu lèn đúng tiêu chuẩn nên chỉ được vài hôm lại sụt xuống...
Cũng tại khu vực này, người dân địa phương khẳng định, chất lượng của cống thoát nước đã bị điều chỉnh khác với thiết kế ban đầu, dẫn đến mới đưa vào sử dụng được vài tháng, trên thành cống đã xuất hiện những vết nứt dài, gây ngấm.
Ngay sau khi tận mắt chứng kiến chất lượng tại công trình này, nhóm PV Báo Lao động đã liên hệ với các đơn vị chịu trách nhiệm để tìm câu trả lời.
Trong khi ông Lê Ngọc Tuyển - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh - chỉ trả lời chung chung là "đã tiếp nhận thông tin" và "đang cho rà soát, kiểm tra", thì ông Vũ Tử Trọng - Giám đốc Ban quản lý xây dựng dự án giao thông Bắc Ninh - lại khẳng định, công trình kể trên dù đã được đưa vào sử dụng từ nửa năm nay nhưng... chưa được nghiệm thu. Ông Trọng thừa nhận, chất lượng của công trình là "không tốt" và cho biết đã yêu cầu nhà thầu sửa chữa, tuy nhiên, không trả lời là sửa theo phương pháp nào... (Lao Động 16/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Trung Quốc: Thêm một 'gia tộc tham nhũng' bị phanh phui. Dư luận Trung Quốc mấy hôm nay đang xôn xao bởi vụ 4 anh em nhà họ Vương Mậu liên tiếp ngã ngựa. Lại thêm một vụ “gia tộc tham nhũng” bị phanh phui… cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc ngày càng quyết liệt.
Ngày 8/6, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Sơn Tây đưa tin: Hai anh em Vương Mậu Kiến và Vương Mậu Thiết đang bóc lịch trong nhà giam, bị cáo buộc có quan hệ gắn bó với gia tộc tham nhũng Lệnh Kế Hoạch (nguyên Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng TW khóa 17, Thư ký của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào- đã bị tuyên phạt 20 năm tù).
Mới đây thêm 2 anh em nhà họ Vương là Vương Mậu Toàn, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tôn giáo Chính Hiệp và Vương Mậu Đồng, nguyên Bí thư khu Công nghệ cao Thái Nguyên (đều đã nghỉ hưu) cũng đã bị khai trừ đảng do bị liên đới đến vụ án tham nhũng của em trai là Vương Mậu Thiết, nguyên Bí thư thành ủy Vận Thành (Sơn Tây).
Gia đình này có 4 anh em trai, lần lượt là Vương Mậu Toàn, Vương Mậu Đồng, Vương Mậu Kiến và Vương Mậu Thiết. Theo thông báo của UBKTKL tỉnh ủy Sơn Tây thì Toàn và Đồng đã bị khai trừ đảng tịch vào ngày 5/6 và 31/5, hủy bỏ mọi chế độ được hưởng sau khi hưu trí nguyên nhân là liên quan đến vụ án tham nhũng của người em út Vương Mậu Thiết.
Theo các tư liệu công khai, Vương Mậu Thiết sinh tháng 8/1957, năm 2001 là Phó Văn phòng ủy ban tỉnh Sơn Tây, năm 2002 là Phó Tổng thư ký Chính Hiệp (Mặt trận) tỉnh; tháng 11/2006 là Giám đốc Sở Xây dựng Sơn Tây. Tháng 12/2007 được điều chuyển làm Phó Bí thư thành ủy, Phó thị trưởng Tấn Thành; từ tháng 2/2008 là Thị trưởng Tấn Thành, đại biểu Quốc hội. Năm 2011 là Bí thư thành ủy Sóc Châu; từ tháng 2/2013 là Bí thư thành ủy Vận Thành.
Tối 19/6/2014, Thiết bị cơ quan điều tra bắt ngay tại phòng làm việc, ngày hôm sau (20/6), tỉnh ủy triệu tập họp Hội nghị thành ủy Vận Thành mở rộng, tuyên bố “công tác của thành ủy Vận Thành do Thị trưởng Vương Thanh Hiến chủ trì; Bí thư Vương Mậu Thiết đang bị điều tra do có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”.
Báo chí đưa tin, Thiết bị bắt giữ điều tra do có quan hệ mật thiết với 2 “Hổ tham nhũng” đang bị điều tra là Lệnh Chính Sách, Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh (anh trai Lệnh Kế Hoạch) và Đỗ Thiện Học, Phó tỉnh trưởng. Khi khám các căn nhà của Thiết ở Vận Thành, Thái Nguyên và Bắc Kinh, các nhân viên điều tra thu được rất nhiều tiền, đồ vật đắt tiền, trong đó có hơn 10 triệu NDT tiền mặt giấu tại ngôi nhà ở Bắc Kinh.
Ngày 5/8/2015, Thiết bị khai trừ đảng và cách chức trong ngoài đảng với các lỗi: “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tổ chức và quy tắc chính trị của đảng; có hoạt động phi tổ chức, gian lận bầu cử; vi phạm kỷ luật liêm khiết, nhận tiền và quà biếu; vi phạm đạo đức xã hội, gian dâm với người khác; lợi dụng tiện lợi về chức vụ, bán chức quan, mưu lợi cho người khác rồi nhận hối lộ.
Đặc biệt sau Đại hội 18 vẫn không dừng tay, tiếp tục nhận hối lộ số lượng cực lớn, tình tiết nghiêm trọng; trong đó vấn đề nhận hối lộ có dấu hiệu cấu thành phạm tội”. Ngày 30/6/2016, theo chỉ định của Tòa án tối cao, Tòa án thành phố Từ Châu bắt đầu thụ lý, xét xử Vương Mậu Thiết về tội nhận hối lộ 52,35 triệu NDT (173 tỷ VND). Ngày 6/1/2017, tòa mở phiên bế mạc tuyên phạt Thiết mức án 15 năm tù, tịch thu tài sản cá nhân 5 triệu NDT (16,5 tỷ VND). Trước khi Thiết bị tuyên án, ngày 16/12/2016, Lệnh Chính Sách đã bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù giam và nộp phạt 1,5 triệu NDT vì tội nhận hối lộ 16,07 triệu tệ (53 tỷ VND); Đỗ Thiện Học nhận án tù chung thân về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và có tài sản lớn không thể giải trình.
Mối quan hệ  giữa gia tộc họ Vương và họ Lệnh rất gắn bó, hình thành nhóm lợi ích. Huyện Bình Lục thuộc phạm vi quản lý của thành phố Vận Thành, Vương Kiến Thiết đã tạo điều kiện để gia tộc Lệnh Kế Hoạch lấy đất công xây dựng nhà cửa, làm đường, sửa cầu. Thiết còn đầu tư mua cổ phiếu của 7 công ty do Lệnh Hoàn Thành nắm giữ và kiếm được khoản lời lớn khi các công ty này lên sàn chứng khoán (Lệnh Hoàn Thành hiện đang trốn ở Mỹ). Thiết cũng có quan hệ thân thiết với Vương Kiện Kháng - Phó thị trưởng Vận Thành, chồng của Lệnh Lộ Tuyến (chị Lệnh Kế Hoạch); Kháng cũng đã bị bãi chức tháng 5/2015.
Sau khi Vương Mậu Thiết bị quật ngã, có tới 23 cán bộ ở Vận Thành, trong đó có người tiền nhiệm là Bạch Vân (Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh) và nhiều Bí thư, Bí thư Chính pháp… các huyện, thị bị đổ theo, hình thành hiện tượng “ngã ngựa kiểu Domino trên quan trường”. Thiết nổi tiếng trong quan trường Vận Thành với tác phong làm việc “bá đạo”, lối sống tha hóa, “có nhà không về, chỉ ở khách sạn”.
Các nhân viên khách sạn Vận Thành cho biết, Thiết thường xuyên giữ chỗ trong một căn phòng ở khu “khách quý” có giá 1.000 tệ (3,3 triệu VND)/đêm. Thiết dùng nơi này làm nơi hành lạc với những người tình; sau khi ông ta bị quật ngã, Giám đốc Khách sạn Vận Thành cũng bị bắt.
Cần nói thêm, trong gia tộc nhà Lệnh Kế Hoạch, ngoài Lệnh Kế Hoạch đã bị nhận án tù chung thân, Lệnh Chính Sách lĩnh án 12 năm 6 tháng, Lệnh Hoàn Thành đang trốn ở Mỹ thì vợ Lệnh Kế Hoạch là Cốc Lệ Bình, em vợ Cốc Nguyên Húc, anh rể Vương Kiện Kháng cũng đều đang bị giam giữ để điều tra. Tỉnh Sơn Tây quê hương họ trở thành trọng điểm của cuộc chiến “đả Hổ diệt Ruồi”, tính từ 2014 đến nay có tới 47 quan chức cấp tỉnh, huyện bị quật ngã; nhiều thành viên ban lãnh đạo tỉnh đều bị vào nhà giam, trừ nguyên Phó tỉnh trưởng Nhiệm Nhuận Hậu bị chết bệnh năm 2015, số còn lại đều bị nhận án; bao gồm: Phó tỉnh trưởng Đỗ Thiện Học: chung thân, Bí thư thành ủy Thái Nguyên Trần Xuyên Bình: 6 năm rưỡi, Kim Đạo Minh, Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch HĐND: chung thân, Thân Duy Thần (nguyên Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh ủy): chung thân… ./. đầu trang(