Văn bản chỉ đạo

Văn bản số 3988/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng