Văn bản chỉ đạo

Văn bản số 3988/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi 25 tỉnh thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2014-2015