Văn bản chỉ đạo

Văn bản số 1129/TCLN-KL ngày 28/7/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc đẩy nhanh thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 và báo cáo kết quả thực hiện dự án