Văn bản chỉ đạo

Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016