Văn bản chỉ đạo

Quyết định số 1586/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016