Văn bản chỉ đạo

Quyết định số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 ban hành Quy định nghiệm thu thành quả dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”