Văn bản liên quan

Các văn bản liên quan tới lập dự án đầu tư

  1. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  2. Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  3. Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

  4. Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  5. Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

  6. Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

  7. Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng công trình;