Văn bản liên quan

Các văn bản liên quan tới Công nghệ thông tin

 1. Chỉ thị 58CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
 2. Quyết định 112/2001/QĐ-TTg ngày 25/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 với mục tiêu "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ việc quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; đến cuối năm 2005, đưa hệ thống thông tin điện tử vào hoạt động";
 3. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.
 4. Quyết định 137/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Điều hành Tin học hoá Quản lý Hành chính Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2001-2005;
 5. Thông tư 34/2002/TT/BTC ngày 14/04/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005;
 6. Công văn số 3402TC/HCSN ngày 11/04/2003 của Bộ Tài chính về việc đồng ý đề nghị của Ban điều hành đề án 112 – Văn phòng Chính phủ tạm thời áp dụng Quy trình xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng tin học thuộc đề án 112 trong năm 2003 do Ban quản lý và ứng dụng tin học Bộ tài chính phối hợp với Ban điều hành đề án 112 – Văn phòng Chính phủ xây dựng;
 7. Thông tư số 111 /1998/TT/BTC ngày 03/8/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin;
 8. Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ngày 18/6/2001 về việc Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học côg nghệ;
 9. Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 10. Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 11. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
 12. Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 quy định việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 13. Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006
 14. Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng các yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước