Tin tức sự kiện

GÓP Ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Đề nghị các tổ chức, cá nhân góp ý gửi về Cục Kiểm lâm, địa chỉ: fpd@kiemlam.org.vn. Điện thoại: 02437335677