Tin hoạt động

Họp thẩm định dự thảo Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc Họp thẩm định dự thảo Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
Cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp đồng chủ trì; tham gia thẩm định Dự thảo Nghị định còn có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NNPTNT, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày với các đại biểu tham dự về sự cần thiết ban hành Nghị định, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan về nội dung dự thảo Nghị định. Theo đó, dự thảo Nghị định có 5 Chương 22 Điều, chi tiết hóa Điều 41, Điều 104, Điều 105 và Điều 106 của Luật Lâm nghiệp.
Tại Cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định theo đúng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung, kết cấu dự thảo Nghị định do Cơ quan chỉ trì soạn thảo trình.Tuy nhiên, đây là Nghị định quan trọng, liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với Kiểm lâm từ Trung ương đến địa phương và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng, do vậy cần phải được rà soát cẩn thận và để thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ cần bổ sung chế độ thông tin, báo cáo. Bên cạnh đó, một số đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến về tên gọi, thể thức trình bày để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan đối với nội dung dự thảo Nghị định kèm theo dự thảo Tờ trình Chính phủ. Dự thảo Nghị định cũng đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Tổng Cục Lâm nghiệp, của Cục Kiểm lâm để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan tâm. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận 123 ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của các Bộ, ngành, địa phương, chủ rừng, tổ chức cá nhân có liên quan; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định và trình Bộ tư pháp thẩm định theo quy định.
Thời gian tới, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định./.