Tin hoạt động

Cục Kiểm lâm kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN tại Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Nội

Trong hai ngày 14-17/10/2014, tại Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Nội đoàn công tác của Cục Kiểm lâm do đồng chí Đỗ Trọng Kim và đồng chí Đoàn Hoài Nam đã kiểm tra thực tế tại các đơn vị cơ sở về việc thực hiện Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Qua kiểm tra các đơn vị đều chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, ban hành văn bản, ký cam kết, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt chủ trương,...
Tại Thái Nguyên đoàn đã kiểm tra tại Khu bảo tồn Thần Sa Phượng Hoàng. Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất về hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức Kiểm lâm đặc biệt đối với các cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát lâm sản. Từ năm 2012 đến nay qua kiểm tra đã phát hiện 25 trường hợp công chức Kiểm lâm vi phạm các qui định của ngành trong khi thực hiện nhiệm vụ. Luân chuyển vị trí công tác theo định kỳ 44 trường hợp trong đó lãnh đạo từ Phó hạt trưởng trở lên là 4 trường hợp, nhân viên là 40 trường hợp. Luân chuyển sau khi xử lý kỷ luật là 5 trường hợp.
Tại Bắc Kạn đoàn đã kiểm tra tại Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể. Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới và Trạm Kiểm lâm địa bàn Yên Đĩnh. Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất về hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức Kiểm lâm. Từ năm 2012 đến nay qua kiểm tra đã phát hiện 23 trường hợp công chức Kiểm lâm vi phạm các qui định của ngành trong khi thực hiện nhiệm vụ đã cách chức 2 đồng chí lãnh đạo Hạt. Luân chuyển vị trí công tác theo định kỳ 139 trường hợp trong đó lãnh đạo từ Phó hạt trưởng trở lên là 39 trường hợp, nhân viên là 100 trường hợp.
Một số hình ảnh của đoăn công tác

Đồng chí Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng phụ trách Cục Kiểm lâm