Thông báo

Văn bản 9430/BNN-TCLN ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng toàn quốc giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030