Thông báo

Hội nghị triển khai Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP và Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT

GIẤY MỜI Hội nghị triển khai Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản