Thông báo

Cục Kiểm lâm ban hành văn bản số 24/KL-ĐT về việc tổng kết, đánh giá thực hiện Thông tư số 90/2008/TT-BNN hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu