Thông báo

Công văn số 298/KL-ĐT ngày 31/5/2017 của Cục kiểm lâm gửi Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả kiểm tra cơ sở chế biến gỗ và thống kê các loài gỗ nhập khẩu thuộc Phụ lục CITES