Thông báo

CÔNG ĐIỆN: Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chi tiết Công điện tải tại đây.