Thông báo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm; địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Bản điện tử qua hòm thư: dangquocbao0105@gmail.com) trước ngày 30/6/2024 để tổng hợp.