Thông báo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 525/BNN-KL ngày 17/01/2024 về việc cập nhật diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2023