Đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tin báo vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, số điện thoại 0976.570111
Quyết định
#Tên tài liệu
 61 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng
Tên file:  QD_186_TTg.doc
Dung lượng:  186,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  9888
 62 Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2007 Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2007 Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  186-QD-BNN-TCCB.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  1335
 63 Quyết định số 1868/QĐ-BNN-KL ngày 20/6/2008 phê duyệt cấp trang phục Kiểm lâm cho cán bộ, công chức, viên chức của Vườn Quốc gia thuộc Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1868/QĐ-BNN-KL ngày 20/6/2008 phê duyệt cấp trang phục Kiểm lâm cho cán bộ, công chức, viên chức của Vườn Quốc gia thuộc Cục Kiểm lâm
Tên file:  QD1868Trangphuc.doc
Dung lượng:  33,280 bytes   -   Số lần tải xuống:  2000
 64 Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 Về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 Về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh
Tên file:  187-1999-QD-TTg.doc
Dung lượng:  65,536 bytes   -   Số lần tải xuống:  946
 65 Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010
Tên file:  192-2003-QD-TTG.doc
Dung lượng:  81,920 bytes   -   Số lần tải xuống:  1745
 66 Quyết định số 197/2005/QĐ-BNN-KL hướng dẫn xây dựng phương án PCCCR cấp tỉnh
 Tải xuống
Tên file:  QD 197_2005 Huongdan-XDPAPCCCR.doc
Dung lượng:  66,048 bytes   -   Số lần tải xuống:  8332
 67 Quyết định số 1970 /QĐ/BNN-KL ngày 06/7/2006 Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2005
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 1970 /QĐ/BNN-KL ngày 06/7/2006 Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2005
Tên file:  1970-QD-BNN-KL .doc
Dung lượng:  57,856 bytes   -   Số lần tải xuống:  1071
 68 Quyết định số 205/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/2/2012 thành lập văn phòng ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
 Tải xuống
Tên file:  205tccb.pdf
Dung lượng:  139,707 bytes   -   Số lần tải xuống:  3184
 69 Quyết định số 2089/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố số liệu hiện trạng rừng tòan quốc
 Tải xuống
Tên file:  QD2089.pdf
Dung lượng:  1,826,816 bytes   -   Số lần tải xuống:  2364
 70 Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố hiện trạng rừng năm 2009
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố hiện trạng rừng năm 2009
Tên file:  QD cong bo DBR 2009.doc
Dung lượng:  65,536 bytes   -   Số lần tải xuống:  2957
 71 Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Tên file:  22-2008-QD-BNN.doc
Dung lượng:  82,432 bytes   -   Số lần tải xuống:  1157
 72 Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP ngày 07/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP ngày 07/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Lâm nghiệp
Tên file:  41131942010.doc
Dung lượng:  224,256 bytes   -   Số lần tải xuống:  1620
 73 Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005
Tên file:  225-1999-QD-TTg.doc
Dung lượng:  40,448 bytes   -   Số lần tải xuống:  971
 74 Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22/9/2005 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh tây nguyên
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22/9/2005 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh tây nguyên
Tên file:  231-2005-QD-TTG.doc
Dung lượng:  27,136 bytes   -   Số lần tải xuống:  1236
 75 Quyết định số 2370 QĐ/BNN- KL ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 2370 QĐ/BNN- KL ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020
Tên file:  dean_rungdacdung.zip
Dung lượng:  117,456 bytes   -   Số lần tải xuống:  1403
 76 Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 Về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 Về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000
Tên file:  24-2001-QD-TTG.doc
Dung lượng:  251,904 bytes   -   Số lần tải xuống:  910
 77 Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 Về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 Về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp
Tên file:  245-1998-QD-TTg.doc
Dung lượng:  54,272 bytes   -   Số lần tải xuống:  2756
 78 Quyết định số 2490/QĐ/BNN-KL 30/7/2003 Về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2002
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 2490/QĐ/BNN-KL 30/7/2003 Về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2002
Tên file:  2490-2003-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  42,496 bytes   -   Số lần tải xuống:  894
 79 Quyết định số 258/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 Về việc phê duyệt chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2006 - 2010 (Chu kỳ IV)
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 258/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 Về việc phê duyệt chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2006 - 2010 (Chu kỳ IV)
Tên file:  QD258TTG.doc
Dung lượng:  66,048 bytes   -   Số lần tải xuống:  1334
 80 Quyết định số 262/QĐ-TCLN-KL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạt động của Hạt Kiểm lâm VQG
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 262/QĐ-TCLN-KL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạt động của Hạt Kiểm lâm VQG
Tên file:  Quychephoihop_KL_VQG.doc
Dung lượng:  73,728 bytes   -   Số lần tải xuống:  2417
 81 Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010
Tên file:  giaorung.zip
Dung lượng:  300,569 bytes   -   Số lần tải xuống:  2113
 82 Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP ngày 15/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phân công Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP ngày 15/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phân công Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp
Tên file:  28-QD-TCLN-VP.pdf
Dung lượng:  513,336 bytes   -   Số lần tải xuống:  3009
 83 Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN ngày 30/5/2005 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN ngày 30/5/2005 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật
Tên file:  29-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  95,232 bytes   -   Số lần tải xuống:  1076
 84 Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm.
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm.
Tên file:  29-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  965
 85 Quyết định số 2945-QD-BNN-KL ngày 5/10/2007 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 2945-QD-BNN-KL ngày 5/10/2007 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy
Tên file:  nuongray.zip
Dung lượng:  104,493 bytes   -   Số lần tải xuống:  1035
 86 Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I
Tên file:  30-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  52,224 bytes   -   Số lần tải xuống:  975
 87 Quyết định số 304/2005/QĐ-TTG ngày 23/11/2005 QĐ thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 304/2005/QĐ-TTG ngày 23/11/2005 QĐ thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên
Tên file:  304-2005-QD-TTG.doc
Dung lượng:  54,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  1716
 88 Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL ngày 15/10/2007 Ban hành quy định tạm thời "Định mức dự toán áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm"
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL ngày 15/10/2007 Ban hành quy định tạm thời "Định mức dự toán áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm"
Tên file:  DinhmucCNTT.zip
Dung lượng:  243,999 bytes   -   Số lần tải xuống:  1134
 89 Quyết định số 31/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 31/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II
Tên file:  31-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  53,248 bytes   -   Số lần tải xuống:  1023
 90 Quyết định số 315 QĐ/KL-VP ngày 03/4/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về việc Thành lập Tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia thuộc Bộ
 Tải xuống
Mô tả tài liệu Quyết định số 315 QĐ/KL-VP ngày 03/4/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về việc Thành lập Tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia thuộc Bộ
Tên file:  QD_thanh_lap_to_cong_tac_chuyen_giaVQG.zip
Dung lượng:  17,019 bytes   -   Số lần tải xuống:  198
  3/5    |    
Thông báo

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố triển khai cập nhật diễn biến rừng năm 2020, theo quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT.

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH