Hỏi đáp

Vấn đề xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại

Câu hỏi:

Doanh nghiệp có mua được khoảng 100 m3 gỗ các loại có nguồn gốc từ rừng tự nhiên trong nước khai thác trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hiện nay đã nhập kho của doanh nghiệp và chưa qua chế biến. Nay muốn vận chuyển đến phân xưởng chế biến của doanh nghiệp ở tỉnh khác thì có phải xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại không? thủ tục vận chuyển như thế nào?

Trả lời:
Tại khoản 11, Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định: “Vận chuyển nội bộ là vận chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập hoặc vận chuyển từ doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hoạch toán độc lập đến các đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngược lại”. Như vậy, trường hợp vận chuyển gỗ đến phân xưởng chế biến của doanh nghiệp nhưng nằm ở tỉnh khác là vận chuyển nội bộ.
Tại Điều 25 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định hồ sơ đối với lâm sản vận chuyển nội bộ:
“1. Bản chính phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
2. Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập.Trường hợp vận chuyển nọi bộ ra ngoài tỉnh đối với lâm sản quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư này thì bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.
3. Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản.”
Như vậy, doanh nghiệp vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên trong nước chưa qua chế biến đến phân xưởng của doanh nghiệp nằm ở ngoài tỉnh thì doanh nghiệp phải lập bảng kê lâm sản trên từng phương tiện vận chuyển và phải có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại vào bảng kê lâm sản. Các hồ sơ, tài liệu kèm theo gồm: Bản chính phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của doanh nghiệp và Bản sao hồ sơ nguồn gốc của lô gỗ vận chuyển nội bộ đó.
Khi vận chuyển nội bộ, doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Kiểm lâm sở tại để đề nghị xác nhận bảng kê lâm sản. Hồ sơ đề nghị xác nhận bảng kê lâm sản và trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT.


Số lượt đọc:  618  -  Cập nhật lần cuối:  23/05/2019 01:42:14 PM
Thông báo

THÔNG BÁO: Đề nghị các địa phương cập nhật, báo cáo diễn biến rừng năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT. Chi tiết...

Liên kết
PHIM PHÓNG SỰ
Giữ vững màu xanh tổ quốc - Tập 2  
THƯ VIỆN ẢNH